Pogoji poslovanja

OPIS SPLETNE REŠITVE BIZIMAX

Spletna rešitev Bizimax je enostavna za uporabo in v celoti podpira papirno in brezpapirno poslovanje ter e-poslovanje z dobavitelji, strankami in državo. Primerna je za podjetja vseh velikosti, še posebej za delo manjših podjetij in samostojnih podjetnikov ter družb z večjim številom poslovnih enot. Uporabnik si paket izbere po želji. Ta pravna obvestila veljajo za vse sestavne dele strani www.bizimax.si in njene podstrani, s katerim upravlja SPLETINA d.o.o. Ta pravna obvestila urejajo razmerja med metnikom avtorskih pravic spletne rešitve Bizimax ter uporabniki in plačniki. Prav tako urejajo tudi pogoje uporabe spletne rešitve Bizimax. Ponudnik in lastnik spletne rešitve Bizimax je podjetje SPLETINA d.o.o., Šercerjeva 22, 4240 Radovljica. Matična številka: 3587282. Identifikacijska številka za DDV: SI71105042 (v nadaljevanju: Bizimax). Spletno rešitev Bizimax uporabniki lahko uporabljajo pod temi pravnimi obvestili. Nepooblaščena uporaba spletne rešitve Bizimax ali uporaba v nasprotju s temi pravnimi obvestili pomeni kršitev avtorskih pravic SPLETINE d.o.o.

OPREDELITOV IZRAZOV

Uporabnik spletne rešitve Bizimax je vsak, ki se odloči za demonstracijski paket ali katerokoli plačljivo različico paketa spletne rešitve Bizimax, se v spletno rešitev Bizimax identificira z digitalnim potrdilom, uporabniškim imenom in geslom, ki ga pridobi s strani SPLETINE ter se zaveže, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo in temi pravnimi obvestili. Licenca je pravica do uporabe spletne rešitve Bizimaxa enega sočasnega uporabnika glede na omejitve, ki jih določa vrsta licence.Plačnik je poslovni subjekt, ki sklene licenčno pogodbo in se zaveže plačevati licenčnino. Licenčna pogodba je pogodba, s katero SPLETINA kot dajalec licence na plačnika prenese licenco. Licenčnina je znesek, ki ga mora plačnik plačevati za koriščenje licenc sistema Bizimax. Podpora uporabnikom omogoča uporabnikom komunikacijo s SPLETINO glede spletne rešitve Bizimax.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Spletna rešitev Bizimax je varovana s pravicami intelektualne lastnine. SPLETINA je lastnik vseh pravic intelektualne lastnine na spletni rešitvi Bizimax in pripadajočih rešitev, razen, če ni določeno drugače. Vsa vsebina rešitve Bizimax je avtorsko pravno zaščitena kot individualna storitev ali rešitev oziroma kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema predvsem ime rešitve, podatke, besedila, programsko opremo ter HTML, Java in Flash izvorno kodo. Imetnik registrirane znamke Bizimax v besedi in sliki je SPLETINA in nihče ne sme uporabljati znamke Bizimax v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravnimi obvestili ali veljavno zakonodajo. S sprejemom teh pravnih obvestil dobi uporabnik pravico do neizključne uporabe kupljene spletne rešitve Bizimax za nekomercialne in komercialne namene v skladu s temi pravnimi obvestili, ki predstavljajo dogovor med uporabnikom/plačnikom in SPLETINO.

POGOJI UPORABNIKA

Uporabnik se je dolžan pred prvo uporabo spletne rešitve Bizimax registrirati.Vsak uporabnik mora izpolnjevati tehnične pogoje za učinkovito in varno uporabo spletne rešitve Bizimax. Imeti mora dostop do interneta, programsko in strojno opremo za uporabo interneta, dodatno programsko opremo, če je ta pogoj za uporabo nekaterih funkcij spletne rešitve Bizimax ter identifikacijska sredstva. Uporabnik vse našteto zagotoviti sam, saj SPLETINA ne nosi nobene obveznosti in odgovornosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev in računalniških programov, ki jih mora zagotoviti uporabnik. Če uporabnik ne izpolnjuje vseh pogojev, mu SPLETINA ne jamči za pravilno in varno delovanje spletne rešitve Bizimax.

UPORABA, PLAČEVANJE TER SKLENITEV LICENČNE POGODBE IN UPORABA LICENCE

Uporaba spletne rešitve Bizimax je plačljiva. Uporabnik mora za koriščenje licence plačati licenčnino, ki je določena v ceniku podjetja SPLETINE. Cenik boste našli na POVEZAVA . SPLETINA lahko glede na tržne razmere spremeni cenik, a mora to napovedati vsaj 30 dni pred spremembo. Uporabnik, ki je zastopnik poslovnega subjekta in v njegovem imenu izbere vrsto licence, z nakupom programske opreme ne postane lastnik spletne rešitve Bizimax, temveč pridobi le licenco (dovoljenje za njeno uporabo). Licenca izbranega paketa programske opreme uporabniku daje pravico, da zažene in dostopa do programa spletne rešitve Bizimax. Licenčna pogodba je sklenjena za določen ali nedoločen čas. Poslovni subjekt ob sklenitvi licenčne pogodbe postane plačnik licence. S sklenitvijo licenčne pogodbe s SPLETINO plačnik dobi licenco. SPLETINA izstavi račun za licenčnino plačniku računa, ki je dolžan licenčnino plačati v 8 dneh od izdaje računa. Če plačnik s plačilom licenčnine zamuja več kot 30 dni, mu SPLETINA onemogoči koriščenje licence. Ko plačnik poravna zapadlo licenčnino, mu SPLETINA omogoči vnovično koriščenje licenčnine. Plačnik licenco koristi prek uporabnika, ki je določen za administratorja plačnika. Administrator plačnika ima pravico, da drugim uporabnikom omogoči koriščenje licence plačnika.

PREPOVEDI

Uporabnikom spletne rešitve Bizimax so prepovedana dejanja, kot je uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi motilo, onesposobilo ali škodovalo spletni rešitvi Bizimax. Prav tako je prepovedano kakršno koli poseganje v programsko ali izvorno kodo spletne rešitve z namenom spremeniti delovanje rešitve. Uporabnik prav tako ne sme prenašati drugim vsebine spletne rešitve Bizimax ali kakorkoli kršiti avtorske pravice, blagovne znamke ali poslovne skrivnosti SPLETINE. Če uporabnik s svojim ravnanjem podjetju SPLETINA ali kateremu koli od uporabnikov povzroči kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja. Prepovedano je namerno ali nenamerno škodovati na kakršenkoli način spletni rešitvi Bizimax.

ODGOVORNOST SPLETINE

SPLETINA se zavezuje, da bo programska rešitev Bizimax delovala, kot je določeno v pogojih uporabnika, razen v primeru nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje programske rešitve Bizimax, težav z internetnimi povezavami in višjo silo. SPLETINA bo vse uporabnike in plačnike o predvidenih posegih na programski rešitvi Bizimax obveščala najmanj en dan pred izvedbo posega, ki bodo potekali predvidoma izven običajnega delovnega časa.

ZBIRANJE IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

SPLETINA zaradi narave dela zbira, vodi, obdeluje in uporablja določene osebne podatke, kot so naziv uporabnika, elektronska pošta uporabnika ter serijska številka in izdajatelj digitalnega potrdila uporabnika. SPORTINA bo zbrane podatke uporabljala v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov, in sicer za identifikacijo uporabnika ob registraciji v sistem, za omogočanje dodatnih funkcij glede uporabniškega profila, za obveščanje uporabnikov s strani podpore uporabnikom, za obveščanje uporabnikov glede novih izdelkov in storitev. SPLETINA d.o.o. zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. Hkrati se zavezuje, da podatkov o uporabniku spletne rešitve Bizimax ne bo posredovala tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki podjetju SPLETINA zagotavljajo določene podporne storitve. SPLETINA podatkov o uporabniku ne bo uporabljala za komercialne namene, podatke pa lahko posreduje državnim organom, kadar ti tako zahtevajo in imajo za svojo zahtevo pravno podlago.

POMOČ UPORABNIKOM

SPLETINA je pristojna za reševanje vseh reklamacij, pritožb in pripomb glede delovanja spletne rešitve Bizimax. Vsem uporabnikom so na voljo brezplačna podrobno izdelana navodila za uporabo http://www.bizimax.si/podpora . V primeru vprašanj in reklamacij se lahko uporabniki spletne rešitve Bizimax obrnejo na podporo s pomočjo povezave na daljavo s SPLETININIM tehnikom. Za omenjeno povezavo si uporabnik prenese in zažene aplikacijo AnyDesk http://www.bizimax.si/podpora ter tehniku sporočiti svojo številko. Tehnik se bo povezal na uporabnikov računalnik in odpravil težavo. Uporabnik se lahko odloči tudi za zahtevek za pomoč s SPLETININIM svetovalcem ob določenem terminu na http://www.bizimax.si/podpora. Podpora uporabnikom je na voljo med 7:00 in 17:00 uro od ponedeljka do petka. Na vsako javljeno napako se bo SPLETINA odzvala najpozneje v roku 6 ur, če bo to v okviru časa, ko SPLETINA nudi pomoč uporabnikom. Druga vprašanja in reklamacije lahko uporabniki sporočijo na info@bizimax.si

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Uporabniki in plačniki uporabljajo programsko rešitev Bizimax na lastno odgovornost. SPLETINA, ne odgovarja za nobeno škodo, ki izhaja iz uporaba programske rešitve Bizimax oziroma povezanih spletnih strani, izdelkov ali storitev. Omejitev odgovornosti vključuje tudi prenos virusov, napake v povezavi, okvaro strojne opreme, zlorabo ali krajo uporabniške identitete. SPLETINA prav tako ne odgovarja za izgubo ali škodo, nastalo, ker se je uporabnik zanesel na informacije, izdelke ali storitve objavljene v ali glede programske rešitve Bizimax ali povezanih spletnih straneh, izdelkih ali storitvah.

TRETJE OSEBE

Programska rešitev Bizimax se lahko poveže z drugimi spletnimi stranmi, izdelki ter storitvami, za katere SPLETINA ne prevzema odgovornosti, saj ni odgovorna za pravilnost ali dostopnost informacij, izdelkov ali storitev, ki jih nudijo tretje osebe. SPLETINA ni posredno ali neposredno odgovorna za škodo, ki bi jo povzročila kakršnakoli vsebina, izdelek ali storitev druge spletne strani, izdelkov ali storitev.

DEMONSTRACIJSKI PAKET

Spletna rešitev Bizimax je uporabnikom na voljo tudi v obliki demonstracijskega paketa. Tudi za to različico veljajo ta pravna obvestila. Demonstracijski paket za identifikacijo uporablja namesto digitalnega potrdila unikatni poštni naslov, ne izbira se vrsta licence in se ne plačuje licenčnina. Demonstracijski paket ni namenjen poslovanju poslovnih subjektov, temveč le preizkušanju z izmišljenimi podatki. SPLETINA bo podatke demonstracijskega paketa brez vnaprejšnjega opozorila podatke trajno izbrisala vsak dan ob 00.00. Za demonstracijski paket ni na voljo pomoč uporabnikom.

VELJAVNOST PRAVNIH OBVESTIL

SPLETINA objavi pravna obvestila na spletni strani www.bizimax.si. V veljavo stopijo z objavo na spletni strani. SPLETINA lahko enostransko spreminja splošne pogoje. SPLETINA si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni ta pravna obvestila, če meni, da je to potrebno. Spremenjena pravna obvestila veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za vsakega posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

KRŠITVE SPLOŠNIH POGOJEV IN PRENEHANJE LICENČNE POGODBE

Če uporabnik krši pravna obvestila, lahko SPLETINA uporabniku po opozorilu onemogoči uporabo programske rešitve Bizimax in mu brez odpovednega roka prekine licenčno pogodbo. Katerakoli pogodbena stranka lahko kadarkoli z enomesečnim odpovednim rokom s pisnim obvestilom odstopi od licenčne pogodbe. Šteje se odpoved, ki je poslana s priporočeno pošto. SPLETINA lahko po preteku 90 dni po prekinitvi pogodbe izbriše vse podatke plačnika. Pred tem o svoji nameri obvesti plačnika.

KONČNE DOLOČBE

Za reševanje morebitnih sporov, glede uporabe spletne rešitve Bizimax, je pristojno sodišče v Radovljici.

 

SPLETINA d.o.o, Radovljica, 1. februar 2016